Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
 • Účetnictví

  • Kontrola formální správnosti účetních dokladů
  • Evidence dokladů v souladu s platnými účetními předpisy
  • Tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní náhrady, odpisy, atd.)
  • Vedení účetního deníku, hlavní knihy
  • Vedení knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
  • Inventura rozvahových účtů
  • Evidence hmotného i nehmotného majetku
  • Skladová evidence
  • Zpracování daňových přiznání v průběhu roku (DPH měsíční, čtvrtletní plátce)
  • Zpracování daňových přiznání po uplynutí účetního období (daň z příjmu, silniční daň, atd.)
  • Zpracování účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
  • Zpracování statistických výkazů
  • Optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku
  • Rekonstrukce účetnictví za minulá období